برندسازی چیست و چرا باید برای کسب و کار مهم باشد؟

برندینگ چیست؟ آیا مارک تجاری در مورد آرم شما است؟ آیا اینگونه است که تجارت شما از طریق رسانه های اجتماعی با مردم صحبت می کند یا جایی که تصمیم به تبلیغ می گیرید؟