الگوریتم های اینستاگرام

امروزه یکی از مهم ترین مباحث در حوزه فعالیت های تجاری فعال بودن در صفحات مجازی از جمله اینستاگرام است. این مقاله در خصوص الگوریتم های جدید سال ۲۰۲۰ اینستاگرام است.