اولین نرم افزار مدیریتی و حسابداری ویژه مجریان گاز

نصب و راه اندازی اولیه رایگان

1-نسخه معمولی و کاربردی (ویژه کلیه مجریان)                                                                                                      قیمت نرم افزار با یکسال پشتیبانی رایگان: 320 هزار تومان

2- نسخه معمولی با افزودن انبارداری (ورود و خروج کالا و مشاهده موجودی انبار)                                                    قیمت نرم افزار با یکسال پشتیبانی رایگان: 380 هزار تومان

3- نسخه معمولی با افزودن سال مالی (مشاهده اطلاعات هرسال به تفکیک و بسته شدن حساب های سال قبل)       قیمت نرم افزار با یکسال پشتیبانی رایگان: 450 هزار تومان

4-نسخه معمولی با افزودن شهرستان (ویژه مجریانی که در شهرهای مختلف یک استان کار میکنند)                           قیمت نرم افزار با یکسال پشتیبانی رایگان: 650 هزار تومان

 


برخی از نظرات مشتریان نرم افزار دستیار مجری گاز

3

رضایت جناب آقای حیدرپور از نرم افزار دستیار مجری گاز

کرمان

2

رضایت جناب آقای میر از نرم افزار دستیار مجری گاز

زاهدان

1

رضایت جناب آقای قاسمی فیض آباد از نرم افزار دستیار مجری گاز

بیرجند

5

رضایت جناب آقای پرمون از نرم افزار دستیار مجری گاز

زاهدان

4

رضایت جناب آقای نوروزی از نرم افزار دستیار مجری گاز

کرمان